www.simradenci.si

Dobrodošli na razvojni verziji 1.0

Nahajate se: Domov
Sreda, 05 Avg 2020

Komunalna dejavnost

-    Oskrba s pitno vodo ter vzdrževanje vodovodnih objektov:

Dejavnosti:
a)    Distribucija vode
b)    Izgradnja omrežja in priključkov
c)    Tehnični obračun vodarine, reklamacije
d)    Izdaja soglasij, vodenje dokumentacije priključkov
e)    Meritve, iskanja in odpravljanje defektov

a)    Distribucija vode
Iz črpališč Podgrad in Segovci se napaja vodovodno omrežje v Občini Radenci v skupni dolžini cca. ? km primarnih in ? km sekundarnih cevovodov. Za področje Občine Radenci je bistvenega pomena črpališče Podgrad, kjer se načrpa večja količina vode za potrebe naše občine. Oskrba z vodo se izvaja preko glavnega vodohrana v Radenskem vrhu, ter preko ostalih manjših vodohranov v kraju Kobilščak in Kapelski vrh. V kraju Paričjak in Kapelski vrh so nameščena prečrpališča, ki distribuirajo vodo do bolj oddaljenih krajev v občini (Okoslavci, Murščak).

b)    Izgradnja omrežja in priključkov
Obsega izgradnjo in rekonstrukcijo vodovodnega omrežja in priključkov v sklopu posameznih naročil občine in drugih naročnikov ter izgradnjo individualnih priključkov za objekte.

c)    Tehnični obračun vodarine, reklamacije
Obsega popis vodomerov, obračun vodarine, zamenjavo vodomerov, reklamacije obračuna ter izterjavo.
E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.   - na ta naslov lahko pošljete stanje vašega števca.

d)    Izdaja soglasij, vodenje dokumentacije priključkov
Obsega izdajo projektnih pogojev ter soglasij h gradnji ter podlog z vrisom komunalnih vodov. Urejanje dokumentacije za izvedbo vodovodnega priključka (povračila, soglasja, …)

e)    Meritve, iskanje in odpravljanje defektov
Zajema meritve tlakov v omrežju, iskanje defektov na vodovodnem omrežju, obdelave porabe vode.

-    Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih vod izvajamo v kraju Radenci. V fazi izgradnje potekajo gradbena dela izgradnje kanalizacijskega omrežja v krajih: Šratovci, Boračeva, Kapelski vrh, Paričjak, Radenski vrh. Predvideni zaključek izgradnje je v letu 2009.
Obstoječa kanalizacija v kraju Radenci je priključena na čistilno napravo Radenci, katera velikost je 10.000 PE. V tem trenutku je izkoriščenost kapacitet 6.000 PE, kar pomeni, da obstajajo še rezerve za možnost priključitve celotnega območja Radenci. Čistilna naprava je zasnovana kot biološka čistilna naprava za čiščenje odpadnih voda z anaerobno stabilizacijo odvečnega blata. Čistilna naprava je bila izgrajena v letu 1974 in je bila ena prvih ČN v SV Sloveniji. Obnovitvena dela so potekala od leta 2000 do leta 2003.

Poleg vzdrževanja in upravljanja kanalizacije in objekte čistilne naprave, v okviru tržnega dela opravljamo še storitve strojnega praznjenja greznic ter čiščenje grezničnega gošča ter izvajamo kanalizacijske cevovode in hišne priključke.

-    Javna snaga in čiščenje javnih površin

Javna snaga se izvaja na celotnem področju Občine Radenci
Storitev se izvaja ročno in strojno

-    Urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin

Delo obsega strojno in ročno izvajanje storitev vzdrževanja javnih poti in zelenih površin, ki so v lasti lokalne skupnosti. Obseg dela je odvisen od naročnika – lokalne skupnosti, normalen ciklus košnje pa obsega cca. 10 košenj na leto. V sklopu izvajanja del se vzdržujejo tudi javne poti in površine, ki so namenjene pešcem.


SIM trgovsko in turistično podjetje Radenci d.o.o. | Panonska cesta 29 | 9252 Radenci | Slovenija | Tel: 02/520-37-50 | Faks: 02/520-37-54 | E-mail: info@simradenci.si